Introductie

Op letselpagina.nl vindt u informatie ten behoeve van slachtoffers van verkeers, arbeids en medische ongevallen. Op de homepagina wordt algemene informatie verstrekt over het verbintenissenrecht, voorzover hier van belang, het betreft het leerstuk van de onrechtmatige daad.

Daarbij is aan de orde gekomen dat er een drietal stadia zijn voor de schaderegeling, nl:

  • vaststelling van de aansprakelijkheid;
  • de causaliteit, het verband tussen ongeval en gevorderde schade;
  • de schade omvang.

Als slachtoffer van een ongeval heeft u te maken met een woud aan regels en instanties.

Zo kunt u worden geconfronteerd met de sociale zekerheidswetgeving, particuliere verzekeraars (bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen), de voorzieningen in het kader van de AWBZ, het persoonsgebonden budget (PGB) en de gemeente, die de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uitvoert.

In de loop der jaren zijn er veel patiëntenverenigingen ontstaan welke voorlichting geven aan lotgenoten en goede informatie geven over specifieke onderwerpen.

Door het Verbond van Verzekeraars wordt een algemene brochure uitgegeven ten behoeve van slachtoffers van verkeersongevallen welke informatie geeft over de schaderegeling en de verplichtingen van verzekeraars.

Er zijn initiatieven ontplooid teneinde te komen tot een normering van de omvang van de schade, teneinde het schaderegelingstraject te verkorten.

Een goede bron voor het raadplegen van de rechtsontwikkeling is de website www.rechtspraak.nl. Niet alle jurisprudentie wordt echter gepubliceerd.